Researcher's Profile

Research Area:

 • Oxygen-assisted synthesis of hexagonal boron nitride films for graphene transistors

  APPLIED PHYSICS LETTERS,0003-6951 ,2017-11-13.
  Zhuang, Pingping; Lin, Weiyi; Xu, Binbin; Cai, Weiwei
  WOS:000415648000041   EI:20174704438588   10.1063/1.5001790
  Included in : SCIE、EI
 • Capabilities of transition metals in retarding the bonding of carbon atoms to minimize dendritic graphene

  NANOSCALE,2040-3364 ,2017-10-21.
  Zhu, Zhenwei; Zhan, Linjie; Wan, Wen; Zhao, Zhijuan; Shih, Tien-Mo; Cai, Weiwei
  WOS:000412940000006   EI:20174204281790   10.1039/c7nr05253g
  Included in : SCIE、EI
 • Ultraviolet-light-induced electron transfer between chlorine anions and graphene

  Carbon,0008-6223 ,2017-10.
  Zhuang, Pingping(1); Lin, Weiyi(1); Tian, Bo(1); Shih, Tien-mo(1,2,3); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000410369600045   EI:20173104004871   10.1016/j.carbon.2017.07.084
  Included in : SCIE、EI
 • MoS2materials synthesized on SiO2/Si substrates via MBE

  Journal of Physics: Conference Series,1742-6588 ,2017-08-15.
  Zhan, Linjie(1); Wan, Wen(1); Zhu, Zhenwei(1); Shih, Tien-Mo(1); Cai, Weiwei(1)
  EI:20173604133675   10.1088/1742-6596/864/1/012037
  Included in : EI
 • A visualization method for probing grain boundaries of single layer graphene via molecular beam epitaxy

  NANOTECHNOLOGY,0957-4484 ,2017-07-28.
  Zhan, Linjie; Wan, Wen; Zhu, Zhenwei; Zhao, Zhijuan; Zhang, Zhenhan; Shih, Tien-Mo; Cai, Weiwei
  WOS:000405072500001   EI:20172903960493   10.1088/1361-6528/aa77ec
  Included in : SCIE、EI
 • An ion-migration and electron-transfer cycle containing graphene and copper substrate analyzed with Raman spectra

  Carbon,0008-6223 ,2017-05-01.
  Lin, Weiyi(1); Zhuang, Pingping(1); Tian, Bo(1,2); Liu, Tie(1); Zhang, Cankun(3); Shih, Tien-mo(1,2,4); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000397549300002   EI:20170703356024   10.1016/j.carbon.2017.01.079
  Included in : SCIE、EI
 • Epitaxial growth and intrinsic nature of molybdenum disulfide on graphite

  APPLIED PHYSICS EXPRESS,1882-0778 ,2017-05.
  Zhang, Peichao; Fang, Yimei; Zhou, Yinghui; Wan, Wen; Yan, Xiaolan; Zhang, Rui; Wu, Shunqing; Zhu, Zi-Zhong; Cai, Weiwei; Kang, Junyong
  WOS:000412394700001   10.7567/APEX.10.055201
  Included in : SCIE
 • Centimeter-Scale Nearly Single-Crystal Monolayer MoS2 via Self Limiting Vapor Deposition Epitaxy

  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C,1932-7447 ,2017-03-02.
  Zhan, Linjie; Wan, Wen; Zhu, Zhenwei; Xu, Yixu; Shih, Tien-Mo; Zhang, Cankun; Lin, Weiyi; Li, Xiuting; Zhao, Zhijuan; Ying, Hao; Yao, Qian; Zheng, Yanting; Zhu, Zizhong; Cai, Weiwei
  WOS:000395616200064   EI:20173304048902   10.1021/acs.jpcc.6b12785
  Included in : SCIE、EI
 • Temperature-Related Morphological Evolution of MoS2Domains on Graphene and Electron Transfer within Heterostructures

  Small,1613-6810 ,2017.
  Wan, Wen(1); Zhan, Linjie(1); Xu, Binbin(2); Zhao, Feng(1); Zhu, Zhenwei(1); Zhou, Yinghui(1); Yang, Zhilin(1); Shih, Tienmo(1); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000399019700011   EI:20170603335290   10.1002/smll.201603549
  Included in : SCIE、EI
 • Smart electrochromic supercapacitors based on highly stable transparent conductive graphene/CuS network electrodes

  RSC ADVANCES,2046-2069 ,2017 .
  Yao, Peijian; Xie, Shuyao; Ye, Meidan; Yu, Rui; Liu, Qian; Yan, Dandan; Cai, Weiwei; Guo, Wenxi; Liu, Xiang Yang
  WOS:000403012700057   EI:20172803899301   10.1039/c7ra04476c
  Included in : SCIE、EI
 • Synthesis of sub-millimeter Bi-/multi-layer graphene by designing a sandwiched structure using copper foils

  APPLIED PHYSICS LETTERS,0003-6951 ,2016-09-19.
  Zhao, Zhijuan; Jia, Kunpeng; Shaw, Jonathan C.; Zhu, Zhenwei; Wan, Wen; Zhan, Linjie; Li, Mengping; Wang, Haosen; Chen, Xiangping; Li, Zhancheng; Chen, Shanshan; Zhou, Yinghui; Kaner, Richard B.; Cai, Weiwei
  WOS:000384558700057   EI:20164002874738   10.1063/1.4963351
  Included in : SCIE、EI
 • An etching phenomenon exhibited by chemical vapor deposited graphene on a copper pocket

  Carbon,0008-6223 ,2016-09-01.
  Zhao, Zhijuan(1,2); Chen, Xiangping(1); Zhang, Cankun(1); Wan, Wen(1); Shan, Zhifa(1); Tian, Bo(1); Li, Qiongyu(1); Ying, Hao(1); Zhuang, Pingping(1); Kaner, Richard B.(2); Cai, Weiwei(1,3)
  WOS:000377544900033   EI:20162302458846   10.1016/j.carbon.2016.05.038
  Included in : SCIE、EI
 • Graphene-Based Fluorescence-Quenching-Related Fermi Level Elevation and Electron-Concentration Surge

  NANO LETTERS,1530-6984 ,2016-09.
  Lin, Weiyi; Tian, Bo; Zhuang, Pingping; Yin, Jun; Zhang, Cankun; Li, Qiongyu; Shih, Tien-mo; Cai, Weiwei
  WOS:000383412100062   EI:20163802818071   10.1021/acs.nanolett.6b02430
  Included in : SCIE、EI
 • CVD synthesis of nitrogen-doped graphene using urea

  SCIENCE CHINA-PHYSICS MECHANICS & ASTRONOMY,1674-7348 ,2015-10.
  Zhang CanKun; Lin WeiYi; Zhao ZhiJuan; Zhuang PingPing; Zhan LinJie; Zhou YingHui; Cai WeiWei
  WOS:000361783300012   EI:20153701263184   10.1007/s11433-015-5717-0
  Included in : SCIE、EI
 • Comprehensive nucleation mechanisms of quasi-monolayer graphene grown on Cu by chemical vapor deposition

  Journal of Crystal Growth,0022-0248 ,2015-05-26.
  Ning, Jing(1); Wang, Dong(1); Han, Dang(1); Shi, Yonggui(1); Cai, Weiwei(2); Zhang, Jincheng(1); Hao, Yue(1)
  WOS:000355912400011   EI:20152200883460   10.1016/j.jcrysgro.2015.05.002
  Included in : SCIE、EI
 • Interlayer coupling of a direct van der Waals epitaxial MoS2/graphene heterostructure

  RSC Advances, ,2015.
  Wan, Wen(1); Li, Xiaodan(1); Li, Xiuting(1); Xu, Binbin(2); Zhan, Linjie(1); Zhao, Zhijuan(1); Zhang, Peichao(1); Wu, S.Q.(1); Zhu, Zi-Zhong(1,3); Huang, Han(4); Zhou, Yinghui(1); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000367250900039   EI:20160101753101   10.1039/c5ra22768b
  Included in : SCIE、EI
 • One-step transfer and doping of large area graphene by ultraviolet curing adhesive

  Carbon,0008-6223 ,2015.
  Shan, Zhifa(1); Li, Qiongyu(1); Zhao, Zhijuan(1); Wang, Zhenzhong(1,2); Wu, Yanqing(3); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000348955500002   EI:20150900577991   10.1016/j.carbon.2014.11.043
  Included in : SCIE、EI
 • Quantitative correlation between defect density and heterogeneous electron transfer rate of single layer graphene

  Journal of the American Chemical Society,0002-7863 ,2014-11-26.
  Zhong, Jin-Hui(1); Zhang, Jie(1); Jin, Xi(1); Liu, Jun-Yang(1); Li, Qiongyu(2); Li, Mao-Hua(1); Cai, Weiwei(1,2); Wu, De-Yin(1); Zhan, Dongping(1); Ren, Bin(1)
  WOS:000345720500023   EI:20144900298979   10.1021/ja508965w
  Included in : SCIE、EI
 • Isotope effect of the phonons mean free path in graphene by micro-Raman measurement

  Science China: Physics, Mechanics and Astronomy,1674-7348 ,2014-10.
  Zhang, CanKun(1); Li, QiongYu(1); Tian, Bo(1); Huang, ZhiYi(1); Lin, WeiYi(1); Li, HongYang(1); He, DaHai(1); Zhou, YingHui(1); Cai, WeiWei(1,2)
  WOS:000340498300001   EI:20143618127204   10.1007/s11433-014-5543-9
  Included in : SCIE、EI
 • Synergistically reinforced lithium storage performance of in situ chemically grown silicon@silicon oxide core-shell nanowires on three-dimensional conductive graphitic scaffolds

  Journal of Materials Chemistry A,2050-7488 ,2014-09-14.
  Peng, Chengxin(2); Chen, Huixin(1); Li, Qiongyu(3); Cai, Weiwei(3); Yao, Qin(2); Wu, Qingsheng(2); Yang, Jinhu(2); Yang, Yong(1)
  WOS:000340591000016   EI:20143318059767   10.1039/c4ta02246g
  Included in : SCIE、EI
 • Combined effects of hydrogen annealing on morphological, electrical and structural properties of graphene/r-sapphire

  CARBON,0008-6223 ,2014-08.
  Ning, Jing; Wang, Dong; Yan, Jingdong; Han, Dang; Chai, Zheng; Cai, Weiwei; Zhang, Jincheng; Hao, Yue
  WOS:000336877600025   EI:20142117748051   10.1016/j.carbon.2014.03.062
  Included in : SCIE、EI
 • GaN light-emitting diodes with an Al-coated graphene layer as a transparent electrode

  Applied Physics Express,1882-0778 ,2014-08.
  Xu, Qiang(1); Yang, Muchuan(2); Cheng, Qijin(3); Zhong, Jinxiang(1); Wu, Shaoxiong(1); Zhang, Zifeng(1); Cai, Weiwei(4); Zhang, Fengyan(3); Wu, Zhengyun(1)
  WOS:000341479000004   EI:20143518097259   10.7567/APEX.7.082103
  Included in : SCIE、EI
 • Passive synchronization of 1.06- and 1.53-μm fiber lasers Q-switched by a common graphene SA

  IEEE Photonics Technology Letters,1041-1135 ,2014-07-15.
  Wu, Duanduan(1); Luo, Zhengqian(1); Xiong, Fengfu(1); Zhang, Cankun(2); Huang, Yizhong(1); Chen, Shanshan(2); Cai, Weiwei(2); Cai, Zhiping(1); Xu, Huiying(1)
  WOS:000342418600014   EI:20143017965920   10.1109/LPT.2014.2326172
  Included in : SCIE、EI
 • Large-energy, wavelength-tunable, all-fiber passively Q-switched Er:Yb-codoped double-clad fiber laser with mono-layer chemical vapor deposition graphene

  APPLIED OPTICS,1559-128X ,2014-07-01.
  Wu, Duanduan; Xiong, Fengfu; Zhang, Cankun; Chen, Shanshan; Xu, Huiying; Cai, Zhiping; Cai, Weiwei; Che, Kaijun; Luo, Zhengqian
  WOS:000338443900001   10.1364/AO.53.004089
  Included in : SCIE
 • A metal-semiconductor-metal detector based on ZnO nanowires grown on a graphene layer

  NANOTECHNOLOGY,0957-4484 ,2014-02-07.
  Xu, Qiang; Cheng, Qijin; Zhong, Jinxiang; Cai, Weiwei; Zhang, Zifeng; Wu, Zhengyun; Zhang, Fengyan
  WOS:000330191400012   EI:20140317215814   10.1088/0957-4484/25/5/055501
  Included in : SCIE、EI
 • Study on the diffusion mechanism of graphene grown on copper pockets

  Small,1613-6810 ,2014.
  Zhao, Zhijuan(1); Shan, Zhifa(1); Zhang, Cankun(1); Li, Qiongyu(1); Tian, Bo(1); Huang, Zhiyi(1); Lin, Weiyi(1); Chen, Xiangping(1); Ji, Hengxing(2); Zhang, Weifeng(3); Cai, Weiwei(1,4)
  WOS:000352553600008   EI:20145200374368;20151200668556   10.1002/smll.201402483
  Included in : SCIE、EI
 • Controllable seeding of single crystal graphene islands from graphene oxide flakes

  Carbon,0008-6223 ,2014.
  Li, Qiongyu(1); Zhang, Cankun(1); Lin, Weiyi(1); Huang, Zhiyi(1); Zhang, Lili(2); Li, Hongyang(1); Chen, Xiangping(1); Cai, Weiwei(1); Ruoff, Rodney S.(3,4); Chen, Shanshan(1)
  WOS:000342657100042   EI:20143600016247   10.1016/j.carbon.2014.07.083
  Included in : SCIE、EI
 • Millimeter-size single-crystal graphene by suppressing evaporative loss of Cu during low pressure chemical vapor deposition

  Advanced Materials,0935-9648 ,2013-04-11.
  Chen, Shanshan(1,2); Ji, Hengxing(2); Chou, Harry(2); Li, Qiongyu(1); Li, Hongyang(1); Suk, Ji Won(2); Piner, Richard(2); Liao, Lei(3); Cai, Weiwei(1); Ruoff, Rodney S.(2)
  WOS:000317368500018   EI:20131616210853   10.1002/adma.201204000
  Included in : SCIE、EI
 • High quality graphene sheets from graphene oxide by hot-pressing

  Carbon,0008-6223 ,2013-04.
  Zhang, Yupeng(1); Li, Delong(1); Tan, Xiaojian(1); Zhang, Bin(1); Ruan, Xuefeng(1); Liu, Huijun(1); Pan, Chunxu(1); Liao, Lei(1); Zhai, Tianyou(2); Bando, Yoshio(2); Chen, Shanshan(3); Cai, Weiwei(4); Ruoff, Rodney S.(3)
  WOS:000315541500016   EI:20130515965675   10.1016/j.carbon.2012.11.012
  Included in : SCIE、EI
 • Growth of adlayer graphene on Cu studied by carbon isotope labeling

  Nano Letters,1530-6984 ,2013-02-13.
  Li, Qiongyu(1); Chou, Harry(2); Zhong, Jin-Hui(3); Liu, Jun-Yang(3); Dolocan, Andrei(2); Zhang, Junyan(1); Zhou, Yinghui(1); Ruoff, Rodney S.(2); Chen, Shanshan(1); Cai, Weiwei(1)
  WOS:000315079500026   EI:20130816035800   10.1021/nl303879k
  Included in : SCIE、EI
 • Interfacial capacitance of graphene: Correlated differential capacitance and in situ electrochemical Raman spectroscopy study

  Electrochimica Acta,0013-4686 ,2013.
  Zhong, Jin-Hui(1); Liu, Jun-Yang(1); Li, Qiongyu(2); Li, Mian-Gang(1); Zeng, Zhi-Cong(1); Hu, Shu(1); Wu, De-Yin(1); Cai, Weiwei(2); Ren, Bin(1)
  WOS:000329530300095   EI:20134817037013   10.1016/j.electacta.2013.04.004
  Included in : SCIE、EI
 • Tuning the doping type and level of graphene with different gold configurations

  Small,1613-6810 ,2012-10-22.
  Wu, Yaping (1); Jiang, Wei (1); Ren, Yujie (2); Cai, Weiwei (1); Lee, Wi Hyoung (2); Li, Huifeng (2); Piner, Richard D. (2); Pope, Cody W. (2); Hao, Yufeng (2); Ji, Hengxing (2); Kang, Junyong (1); Ruoff, Rodney S. (2)
  WOS:000309908300006   EI:20124315591543   10.1002/smll.201200520
  Included in : SCIE、EI
 • Thermal conductivity measurements of suspended graphene with and without wrinkles by micro-Raman mapping

  Nanotechnology,0957-4484 ,2012-09-14.
  Chen, Shanshan (1, 2); Li, Qiongyu (1); Zhang, Qimin (1); Qu, Yan (3); Ji, Hengxing (2); Ruoff, Rodney S. (2); Cai, Weiwei (1)
  WOS:000307812800010   EI:20123515385714   10.1088/0957-4484/23/36/365701
  Included in : SCIE、EI
 • Detection of sulfur dioxide gas with graphene field effect transistor

  Applied Physics Letters,0003-6951 ,2012-04-16.
  Ren, Yujie (1, 2); Zhu, Chaofu (1); Cai, Weiwei (3); Li, Huifeng (2); Ji, Hengxing (2); Kholmanov, Iskandar (2); Wu, Yaping (2, 3); Piner, Richard D. (2); Ruoff, Rodney S. (2)
  WOS:000303128500057   EI:20121714969638   10.1063/1.4704803
  Included in : SCIE、EI
 • Thermal conductivity of isotopically modified graphene

  Nature Materials,1476-1122 ,2012-03.
  Chen, Shanshan (1, 2); Wu, Qingzhi (2); Mishra, Columbia (2); Kang, Junyong (1); Zhang, Hengji (3); Cho, Kyeongjae (3, 4); Cai, Weiwei (1, 2); Balandin, Alexander A. (5); Ruoff, Rodney S. (2)
  WOS:000300625500018   EI:20120914810979   10.1038/nmat3207
  Included in : SCIE、EI
 • An improved method for transferring graphene grown by chemical vapor deposition

  Nano,1793-2920 ,2012-02.
  Ren, Yujie (1); Zhu, Chaofu (1); Cai, Weiwei (2); Li, Huifeng (3); Hao, Yufeng (3); Wu, Yaping (3); Chen, Shanshan (3); Wu, Qingzhi (3); Piner, Richard D. (3); Ruoff, Rodney S. (3)
  WOS:000303244900002   EI:20121214868884   10.1142/S1793292011500019
  Included in : SCIE、EI
 • Synthesis and Characterization of Large-Area Graphene and Graphite Films on Commercial Cu-Ni Alloy Foils

  Nano Letters,1530-6984 ,2011-09.
  Chen, Shanshan; Cai, Weiwei; Piner, Richard D.; Suk, Ji Won; Wu, Yaping; Ren, Yujie; Kang, Junyong; Ruoff, Rodney S.
  WOS:000294790200002   EI:20113814341916   10.1021/nl201699j
  Included in : SCIE、EI
 • Adsorption/desorption and electrically controlled flipping of ammonia molecules on graphene

  New Journal of Physics,1367-2630 ,2010-12-13.
  Chen, Shanshan(1,2); Cai, Weiwei(1,2); Chen, David(2); Ren, Yujie(2,3); Li, Xuesong(2); Zhu, Yanwu(2); Kang, Junyong(1); Ruoff, Rodney S.(2)
  WOS:000285585900008   EI:20105113500789   10.1088/1367-2630/12/12/125011
  Included in : SCIE、EI
 • Controlling the electrical transport properties of graphene by in situ metal deposition

  Applied Physics Letters,0003-6951 ,2010-08-02.
  Ren, Yujie(1,2); Chen, Shanshan(2,3); Cai, Weiwei(2,3); Zhu, Yanwu(2); Zhu, Chaofu(1); Ruoff, Rodney S.(2)
  WOS:000281059500051   EI:20103413172418   10.1063/1.3471396
  Included in : SCIE、EI