Researcher's Profile

Research Area:

 • MiR-31 promotes mammary stem cell expansion and breast tumorigenesis by suppressing Wnt signaling antagonists

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2017-10-19.
  Lv, Cong; Li, Fengyin; Li, Xiang; Tian, Yuhua; Zhang, Yue; Sheng, Xiaole; Song, Yongli; Meng, Qingyong; Yuan, Shukai; Luan, Liming; Andl, Thomas; Feng, Xu; Jiao, Baowei; Xu, Mingang; Plikus, Maksim V.; Dai, Xing; Lengner, Christopher; Cui, Wei; Ren, Fazheng; Shuai, Jianwei; Millar, Sarah E.; Yu, Zhengquan
  WOS:000413196700002   10.1038/s41467-017-01059-5
  Included in : SCIE
 • Channel based generating function approach to the stochastic Hodgkin-Huxley neuronal system

  SCIENTIFIC REPORTS,2045-2322 ,2016-03-04.
  Ling, Anqi; Huang, Yandong; Shuai, Jianwei; Lan, Yueheng
  WOS:000371351800001   10.1038/srep22662
  Included in : SCIE
 • Deletion of the tyrosine phosphatase Shp2 in Sertoli cells causes infertility in mice

  SCIENTIFIC REPORTS,2045-2322 ,2015-08-12.
  Hu, Xiaopeng; Tang, Zhenzhou; Li, Yang; Liu, Wensheng; Zhang, Shuang; Wang, Bingyan; Tian, Yingpu; Zhao, Yinan; Ran, Hao; Liu, Wenjie; Feng, Gen-Sheng; Shuai, Jianwei; Wang, Haibin; Lu, Zhongxian
  WOS:000359374000001   10.1038/srep12982
  Included in : SCIE
 • Conformational Dynamics of Response Regulator RegX3 from Mycobacterium tuberculosis

  PLOS ONE,1932-6203 ,2015-07-22.
  Ahmad, Ashfaq; Cai, Yongfei; Chen, Xingqiang; Shuai, Jianwei; Han, Aidong
  WOS:000358597100063   10.1371/journal.pone.0133389
  Included in : SCIE
 • Enhanced multiple vibrational resonances by Na+ and K+ dynamics in a neuron model

  SCIENTIFIC REPORTS,2045-2322 ,2015-01-08.
  Wu, Xing-Xing; Yao, Chenggui; Shuai, Jianwei
  WOS:000347804300017   10.1038/srep07684
  Included in : SCIE
 • Isoprenaline: A Potential Contributor in Sick Sinus Syndrome-Insights from a Mathematical Model of the Rabbit Sinoatrial Node

  SCIENTIFIC WORLD JOURNAL,1537-744X ,2014.
  Li, Xiang; Zhang, Ji-qian; Shuai, Jian-wei
  WOS:000330662400001   10.1155/2014/540496
  Included in : SCIE
 • Synchronizing spatiotemporal chaos by introducing a finite flat region in the local map

  Discrete Dynamics in Nature and Society,1026-0226 ,2001.
  Chen, J. Y.; Wong, K. W.; Zheng, H. Y.; Shuai, J. W.
  WOS:000170563000006   10.1155/S1026022601000218
  Included in : SCIE
 • 癌细胞信号网络动力学研究

  物理学报,1000-3290 ,2016-09-08.
  李翔;刘锋;帅建伟
  CSCD核心 理工二类核心
 • 应用免疫算法研究肌醇1,4,5-磷酸三酯受体通道模型参数分布特性

  生物物理学报,1000-6737 ,2013-12-31.
  蔡秀红;魏芳;陈剑勇;董斯瑜;帅建伟
  CSCD核心 理工二类核心
 • 胞内钙信号作用的神经模型(英文)

  生理学报,0371-0874 ,2011.
  沈荣;帅建伟
  CSCD核心 理工一类核心、理工二类核心
 • 软物质体系动力学特性及生物体系物质与信号的传输

  厦门大学学报(自然科学版),0438-0479 ,2011.
  吴晨旭;帅建伟;Holger Merlitz
  CSCD核心 理工二类核心
 • Accurate Langevin approaches to simulate Markovian channel dynamics

  PHYSICAL BIOLOGY,1478-3967 ,2015-12.
  Huang, Yandong; Ruediger, Sten; Shuai, Jianwei
  CPCI-S
 • IP_3R钙离子通道集团中的blip动力学

  中国科技论文,2095-2783 ,2013-06-15.
  祁宏;帅建伟
 • Protein Computer Simulation. (专著). 厦门大学出版社, 2008年02月.