Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 80篇;中文核心 4篇;其它论文 37篇;图书及章节 1本;

 • Modeling of Bcl-2 protein suppressed calcium signaling and its global dynamics analysis

  ACTA PHYSICA SINICA,1000-3290 ,2017-12-05.
  Niu Shuai; Shuai Jian-Wei; Qi Hong
  WOS:000417504800034   EI:20180404673197   10.7498/aps.66.238701
  Included in : SCIE、EI
 • Insensitivity of synchronization to network structure in chaotic pendulum systems with time-delay coupling

  CHAOS,1054-1500 ,2017-12.
  Yao, Chenggui; Zhan, Meng; Shuai, Jianwei; Ma, Jun; Kurths, Juergen
  WOS:000418951900015   10.1063/1.5010304
  Included in : SCIE
 • Biexponential distribution of open times of a toy channel model

  Chinese Physics B,1674-1056 ,2017-12.
  Li, Xiang(1,2); Zhong, Jing-Jing(1); Gao, Xue-Juan(1); Wu, Yu-Ning(1); Shuai, Jian-Wei(1,2,3); Qi, Hong(4,5)
  WOS:000417583300003   EI:20175004538713   10.1088/1674-1056/26/12/128703
  Included in : SCIE、EI
 • Derivation of persistent time for anisotropic migration of cells

  Chinese Physics B,1674-1056 ,2017-12.
  Liu, Yan-Ping(1); Zhang, Xiao-Cui(1); Wu, Yu-Ling(1); Liu, Wen(1); Li, Xiang(1,2); Liu, Ru-Chuan(3); Liu, Li-Yu(3); Shuai, Jian-Wei(1,2,4)
  WOS:000417583300007   EI:20175004539226   10.1088/1674-1056/26/12/128707
  Included in : SCIE、EI
 • MiR-31 promotes mammary stem cell expansion and breast tumorigenesis by suppressing Wnt signaling antagonists

  NATURE COMMUNICATIONS,2041-1723 ,2017-10-19.
  Lv, Cong; Li, Fengyin; Li, Xiang; Tian, Yuhua; Zhang, Yue; Sheng, Xiaole; Song, Yongli; Meng, Qingyong; Yuan, Shukai; Luan, Liming; Andl, Thomas; Feng, Xu; Jiao, Baowei; Xu, Mingang; Plikus, Maksim V.; Dai, Xing; Lengner, Christopher; Cui, Wei; Ren, Fazheng; Shuai, Jianwei; Millar, Sarah E.; Yu, Zhengquan
  WOS:000413196700002   10.1038/s41467-017-01059-5
  Included in : SCIE
 • Conformational dynamics of the essential sensor histidine kinase WalK

  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION D-STRUCTURAL BIOLOGY,2059-7983 ,2017-10.
  Cai, Yongfei; Su, Mingyang; Ahmad, Ashfaq; Hu, Xiaojie; Sang, Jiayan; Kong, Lingyuan; Chen, Xingqiang; Wang, Chen; Shuai, Jianwei; Han, Aidong
  WOS:000412677700001   10.1107/S2059798317013043
  Included in : SCIE
 • Regulation of 1, 4, 5-triphosphate receptor channel gating dynamics by mutant presenilin in Alzheimer's disease cells

  FRONTIERS OF PHYSICS,2095-0462 ,2017-06.
  Wei, Fang; Li, Xiang; Cai, Meichun; Liu, Yanping; Jung, Peter; Shuai, Jianwei
  WOS:000403933400012   10.1007/s11467-017-0670-1
  Included in : SCIE
 • Msi2 Maintains Quiescent State of Hair Follicle Stem Cells by Directly Repressing the Hh Signaling Pathway

  JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY,0022-202X ,2017-05.
  Ma, Xianghui; Tian, Yuhua; Song, Yongli; Shi, Jianyun; Xu, Jiuzhi; Xiong, Kai; Li, Jia; Xu, Wenjie; Zhao, Yiqiang; Shuai, Jianwei; Chen, Lei; Plikus, Maksim V.; Lengner, Christopher J.; Ren, Fazheng; Xue, Lixiang; Yu, Zhengquan
  WOS:000398895200025   10.1016/j.jid.2017.01.012
  Included in : SCIE