Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 61篇;中文核心 8篇;其它论文 3篇;专利发明 6个;

 • PKA/Smurf1 signaling-mediated stabilization of Nur77 is required for anticancer drug cisplatin-induced apoptosis

  ONCOGENE,0950-9232 ,2014-03-27.
  Lin, H.; Lin, Q.; Liu, M.; Lin, Y.; Wang, X.; Chen, H.; Xia, Z.; Lu, B.; Ding, F.; Wu, Q.; Wang, H-R
  WOS:000334344700003   10.1038/onc.2013.116
  Included in : SCIE
 • Orphan nuclear receptor TR3 acts in autophagic cell death via mitochondrial signaling pathway

  NATURE CHEMICAL BIOLOGY,1552-4450 ,2014-02.
  Wang, Wei-jia; Wang, Yuan; Chen, Hang-zi; Xing, Yong-zhen; Li, Feng-wei; Zhang, Qian; Zhou, Bo; Zhang, Hong-kui; Zhang, Jie; Bian, Xue-li; Li, Li; Liu, Yuan; Zhao, Bi-xing; Chen, Yan; Wu, Rong; Li, An-zhong; Yao, Lu-ming; Chen, Ping; Zhang, Yi; Tian, Xu-yang; Beermann, Friedrich; Wu, Mian; Han, Jiahuai; Huang, Pei-qiang; Lin, Tianwei; Wu, Qiao
  WOS:000330751600012   10.1038/NCHEMBIO.1406
  Included in : SCIE