Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 61篇;中文核心 8篇;其它论文 3篇;专利发明 6个;

 • BECN1s, a short splice variant of BECN1, functions in mitophagy

  AUTOPHAGY,1554-8627 ,2015-11.
  Cheng, Bing; Xu, An; Qiao, Mengran; Wu, Qiao; Wang, Wenyu; Mei, Yide; Wu, Mian
  WOS:000366506200008   10.1080/15548627.2015.1100785
  Included in : SCIE
 • Induction of Autophagic Death in Cancer Cells by Agonizing TR3 and Attenuating Akt2 Activity

  CHEMISTRY & BIOLOGY,1074-5521 ,2015-08-20.
  Wang, Wei-jia; Hou, Pei-pei; Li, Feng-wei; Zhou, Bo; Chen, Hang-zi; Bian, Xue-li; Cai, Qi-xu; Xing, Yong-zhen; He, Jian-ping; Zhang, Hongkui; Huang, Pei-qiang; Lin, Tianwei; Wu, Qiao
  WOS:000361879200010   10.1016/j.chembiol.2015.06.023
  Included in : SCIE
 • Connexin32 regulates hepatoma cell metastasis and proliferation via the p53 and Akt pathways

  ONCOTARGET,1949-2553 ,2015-04-30.
  Zhao, Bixing; Zhao, Wenxiu; Wang, Yu; Xu, Yaping; Xu, Jianfeng; Tang, Kai; Zhang, Sheng; Yin, Zhenyu; Wu, Qiao; Wang, Xiaomin
  WOS:000358874600038  
  Included in : SCIE
 • 核受体TR3/Nur77与肿瘤治疗

  中国细胞生物学学报,1674-7666 ,2015-05-04.
  王维嘉;王渊;吴乔
  CSCD核心 理工二类核心