Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 61篇;中文核心 8篇;其它论文 3篇;专利发明 6个;

 • Pharmacological targeting of kinases MST1 and MST2 augments tissue repair and regeneration

  SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE,1946-6234 ,2016-08-17.
  Fan, Fuqin; He, Zhixiang; Kong, Lu-Lu; Chen, Qinghua; Yuan, Quan; Zhang, Shihao; Ye, Jinjin; Liu, Hao; Sun, Xiufeng; Geng, Jing; Yuan, Lunzhi; Hong, Lixin; Xiao, Chen; Zhang, Weiji; Sun, Xihuan; Li, Yunzhan; Wang, Ping; Huang, Lihong; Wu, Xinrui; Ji, Zhiliang; Wu, Qiao; Xia, Ning-Shao; Gray, Nathanael S.; Chen, Lanfen; Yun, Cai-Hong; Deng, Xianming; Zhou, Dawang
  WOS:000384013700002   10.1126/scitranslmed.aaf2304
  Included in : SCIE
 • 激活TR3/拮抗Akt2诱导肿瘤细胞自噬

  科学新闻,1671-6582 ,2016-01-25.
  Wei-jia Wang;Yuan Wang;Pei-pei Hou;Feng-wei Li;Bo Zhou;Hang-zi Chen;Xue-li Bian;Qi-xu Cai;Yong-zhen Xing;Jian-ping He;Hongkui Zhang;Pei-qiang Huang;林天伟;吴乔