Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 61篇;中文核心 8篇;其它论文 3篇;专利发明 6个;

 • Flightless-I Blocks p62-Mediated Recognition of LC3 to Impede Selective Autophagy and Promote Breast Cancer Progression

  CANCER RESEARCH,0008-5472 ,2018-09-01.
  He, JP; Hou, PP; Chen, QT; Wang, WJ; Sun, XY; Yang, PB; Li, YP; Yao, LM; Li, XT; Jiang, XD; Chien, KY; Zhang, ZM; Wu, QW; Cowin, AJ; Wu, Q; Chen, HZ
  WOS:000443753700006   10.1158/0008-5472.CAN-17-3835
  Included in : SCIE
 • Nuclear Receptor Nur77 Facilitates Melanoma Cell Survival under Metabolic Stress by Protecting Fatty Acid Oxidation

  MOLECULAR CELL,1097-2765 ,2018-02-01.
  Li, Xiao-xue; Wang, Zhi-jing; Zheng, Yu; Guan, Yun-feng; Yang, Peng-bo; Chen, Xiang; Peng, Cong; He, Jian-ping; Ai, Yuan-li; Wu, Sheng-fu; Chien, Kun-yi; Wu, Qiao; Chen, Hang-zi
  WOS:000423844800012   10.1016/j.molcel.2018.01.001
  Included in : SCIE