Researcher's Profile

Research Area:

The function and regulatory mechanism of nuclear receptors and signaling transduction

  • Nuclear Receptor Nur77 Facilitates Melanoma Cell Survival under Metabolic Stress by Protecting Fatty Acid Oxidation

    MOLECULAR CELL,1097-2765 ,2018-02-01.
    Li, Xiao-xue; Wang, Zhi-jing; Zheng, Yu; Guan, Yun-feng; Yang, Peng-bo; Chen, Xiang; Peng, Cong; He, Jian-ping; Ai, Yuan-li; Wu, Sheng-fu; Chien, Kun-yi; Wu, Qiao; Chen, Hang-zi
    WOS:000423844800012   10.1016/j.molcel.2018.01.001
    Included in : SCIE