Researcher's Profile

Lanfen CHEN(陈兰芬)

School of Life Sciences

国家优秀青年基金

已发表成果统计信息:

WOK 论文 7篇;中文核心 3篇;

 • The transcriptional coactivator TAZ regulates reciprocal differentiation of T(H)17 cells and T-reg cells

  NATURE IMMUNOLOGY,1529-2908 ,2017-07.
  Geng, Jing; Yu, Shujuan; Zhao, Hao; Sun, Xiufeng; Li, Xun; Wang, Ping; Xiong, Xiaolin; Hong, Lixin; Xie, Changchuan; Gao, Jiahui; Shi, Yiran; Peng, Jiaqi; Johnson, Randy L.; Xiao, Nengming; Lu, Linrong; Han, Jiahuai; Zhou, Dawang; Chen, Lanfen
  WOS:000403676300015   10.1038/ni.3748
  Included in : SCIE
 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Targeting BRK-Positive Breast Cancers with Small-Molecule Kinase Inhibitors

  CANCER RESEARCH,0008-5472 ,2017-01-01.
  Jiang, Jie; Gui, Fu; He, Zhixiang; Li, Li; Li, Yunzhan; Li, Shunying; Wu, Xinrui; Deng, Zhou; Sun, Xihuan; Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Han, Shang; Zhang, Ting; Wang, Zheng; Jiao, Bo; Song, Siyang; Wang, Hongrui; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang; Liu, Qiang; Ren, Ruibao; Zhang, Jianming; Deng, Xianming
  WOS:000393187900016   10.1158/0008-5472.CAN-16-1038
  Included in : SCIE
 • Hippo信号通路调控免疫细胞的功能

  遗传,0253-9772 ,2017-07-20.
  余淑娟;耿晶;陈兰芬
  CSCD核心
 • Hippo信号通路相关分子参与免疫细胞功能调控的研究进展

  生命科学,1004-0374 ,2017.
  耿晶;洪丽欣;陈兰芬
  CSCD核心