Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 29篇;中文核心 1篇;其它论文 1篇;

 • Tranilast directly targets NLRP3 to treat inflammasome-driven diseases

  EMBO MOLECULAR MEDICINE,1757-4676 ,2018-04.
  Huang, Yi; Jiang, Hua; Chen, Yun; Wang, Xiaqiong; Yang, Yanqing; Tao, Jinhui; Deng, Xianming; Liang, Gaolin; Zhang, Huafeng; Jiang, Wei; Zhou, Rongbin
  WOS:000429322500010   10.15252/emmm.201708689
  Included in : SCIE
 • Structure Determinants of Lagunamide A for Anticancer Activity and Its Molecular Mechanism of Mitochondrial Apoptosis

  MOLECULAR PHARMACEUTICS,1543-8384 ,2016-11.
  Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Li, Li; Sun, Xihuan; Song, Siyang; Xu, Qingyan; Zhang, Lianru; Wei, Bang-Guo; Deng, Xianming
  WOS:000387428300015   10.1021/acs.molpharmaceut.6b00564
  Included in : SCIE
 • Pharmacological targeting of kinases MST1 and MST2 augments tissue repair and regeneration

  SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE,1946-6234 ,2016-08-17.
  Fan, Fuqin; He, Zhixiang; Kong, Lu-Lu; Chen, Qinghua; Yuan, Quan; Zhang, Shihao; Ye, Jinjin; Liu, Hao; Sun, Xiufeng; Geng, Jing; Yuan, Lunzhi; Hong, Lixin; Xiao, Chen; Zhang, Weiji; Sun, Xihuan; Li, Yunzhan; Wang, Ping; Huang, Lihong; Wu, Xinrui; Ji, Zhiliang; Wu, Qiao; Xia, Ning-Shao; Gray, Nathanael S.; Chen, Lanfen; Yun, Cai-Hong; Deng, Xianming; Zhou, Dawang
  WOS:000384013700002   10.1126/scitranslmed.aaf2304
  Included in : SCIE
 • 鹭宁两地植物根际土壤中放线菌的生物多样性分析及生物活性检测

  厦门大学学报. 自然科学版,0438-0479 ,2017.
  王霏;黎丹;黄耀坚;邓贤明;吴莹莹
  CSCD核心
 • 福建省药理学学科发展报告

  海峡科学,1673-8683 ,2016-01-15.
  许建华;贾力;金鑫;邓贤明;刁勇;黄枚;倪峰