Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 29篇;中文核心 1篇;其它论文 1篇;

 • ERK5 is activated by oncogenic BRAF and promotes melanoma growth

  ONCOGENE,0950-9232 ,2018-05.
  Tusa, I; Gagliardi, S; Tubita, A; Pandolfi, S; Urso, C; Borgognoni, L; Wang, JH; Deng, XM; Gray, NS; Stecca, B; Rovida, E
  WOS:000431873400001   10.1038/s41388-018-0164-9
  Included in : SCIE
 • Hippo Signaling Suppresses Cell Ploidy and Tumorigenesis through Skp2

  CANCER CELL,1535-6108 ,2017-05-08.
  Zhang, Shihao; Chen, Qinghua; Liu, Qingxu; Li, Yuxi; Sun, Xiufeng; Hong, Lixin; Ji, Suyuan; Liu, Chengyan; Geng, Jing; Zhang, Weiji; Lu, Zhonglei; Yin, Zhen-Yu; Zeng, Yuanyuan; Lin, Kwang-Huei; Wu, Qiao; Li, Qiyuan; Nakayama, Keiko; Nakayama, Keiich I.; Deng, Xianming; Johnson, Randy L.; Zhu, Liang; Gao, Daming; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang
  WOS:000400738600010   10.1016/j.ccell.2017.04.004
  Included in : SCIE
 • Targeting BRK-Positive Breast Cancers with Small-Molecule Kinase Inhibitors

  CANCER RESEARCH,0008-5472 ,2017-01-01.
  Jiang, Jie; Gui, Fu; He, Zhixiang; Li, Li; Li, Yunzhan; Li, Shunying; Wu, Xinrui; Deng, Zhou; Sun, Xihuan; Huang, Xiaoxing; Huang, Wei; Han, Shang; Zhang, Ting; Wang, Zheng; Jiao, Bo; Song, Siyang; Wang, Hongrui; Chen, Lanfen; Zhou, Dawang; Liu, Qiang; Ren, Ruibao; Zhang, Jianming; Deng, Xianming
  WOS:000393187900016   10.1158/0008-5472.CAN-16-1038
  Included in : SCIE
 • 鹭宁两地植物根际土壤中放线菌的生物多样性分析及生物活性检测

  厦门大学学报. 自然科学版,0438-0479 ,2017.
  王霏;黎丹;黄耀坚;邓贤明;吴莹莹
  CSCD核心
 • 福建省药理学学科发展报告

  海峡科学,1673-8683 ,2016-01-15.
  许建华;贾力;金鑫;邓贤明;刁勇;黄枚;倪峰