Researcher's Profile

已发表成果统计信息:

WOK 论文 29篇;中文核心 1篇;其它论文 1篇;

  • Impeded Nedd4-1-Mediated Ras Degradation Underlies Ras-Driven Tumorigenesis

    CELL REPORTS,2211-1247 ,2014-05.
    Zeng, Taoling; Wang, Qun; Fu, Jieying; Lin, Qi; Bi, Jing; Ding, Weichao; Qiao, Yikai; Zhang, Sheng; Zhao, Wenxiu; Lin, Huayue; Wang, Meilin; Lu, Binfeng; Deng, Xianming; Zhou, Dawang; Yin, Zhenyu; Wang, Hong-Rui
    WOS:000335560900027   10.1016/j.celrep.2014.03.045
    Included in : SCIE