Researcher's Profile

Research Area:

Chemical biology and medicinal chemistry

  • Tranilast directly targets NLRP3 to treat inflammasome-driven diseases

    EMBO MOLECULAR MEDICINE,1757-4676 ,2018-04.
    Huang, Yi; Jiang, Hua; Chen, Yun; Wang, Xiaqiong; Yang, Yanqing; Tao, Jinhui; Deng, Xianming; Liang, Gaolin; Zhang, Huafeng; Jiang, Wei; Zhou, Rongbin
    WOS:000429322500010   10.15252/emmm.201708689
    Included in : SCIE