Subject

CHEMISTRY

 • 1.
 • "Initial potential" effect on the dissociative adsorption of methanol on a roughened platinum electrode in acidic solution

  Chinese Chemical Letters,1001-8417 ,2001-10.
  Li, ZL; Ren, B; She, CX; Xiao, XM; Tian, ZQ
  WOS:000171540000022
 • 2.
 • "Smart" Ag Nanostructures for Plasmon-Enhanced Spectroscopies

  JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,0002-7863 ,2015-11-04.
  Li, Chao-Yu; Meng, Meng; Huang, Sheng-Chao; Li, Lei; Huang, Shao-Rong; Chen, Shu; Meng, Ling-Yan; Panneerselvam, Rajapandiyan; Zhang, San-Jun; Ren, Bin; Yang, Zhi-Lin; Li, Jian-Feng; Tian, Zhong-Qun
  WOS:000364355900016
  10.1021/jacs.5b09682
 • 3.
 • "Y"-shape armed amphiphilic star-like copolymers: design, synthesis and dual-responsive unimolecular micelle formation for controlled drug delivery

  POLYMER CHEMISTRY,1759-9954 ,2017-09-28.
  Fan, Xiaoshan; Wang, Xiaoyuan; Cao, Mengya; Wang, Chenguang; Hu, Zhiguo; Wu, Yun-Long; Li, Zibiao; Loh, Xian Jun
  WOS:000411270100019
  10.1039/c7py00999b
 • 4.
 • (31)P NMR STUDIES ON COMPLEXATION OF Fe(4)S(4)* WITH ATP

  ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA,1000-6818 ,1991.
  Wu Yefang; Zeng Ding; Li Chunfang; Hong Liang; Ling Guodong; Cai Qirui
  WOS:000207573600005
 • 5.
 • (Acridine)trimethylgallium-acridine (2/1)

  ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C-CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS,0108-2701 ,1996-05-15.
  Sun, HS; Wang, XM; Sun, XZ; You, XZ; Wang, JZ
  WOS:A1996UP94000052
  10.1107/S0108270195014661
 • 6.
 • (C2H10N2) BPO4F2 - Structural relations between BPO4F2 (2-) and Si2O6 (4-)

  Zeitschrift Fur Anorganische Und Allgemeine Chemie,0044-2313 ,2003.
  Huang, Y. X.; Schafer, G.; Borrmann, H.; Zhao, J. T.; Kniep, R.
  WOS:000182160800001
 • 7.
 • [(NHC)CrCl(mu-Cl)(THF)](2) and (NHC)(2)CrCl2 (NHC=1,3-Diisopropyl-4,5-dimethylimidazole-2-ylidene): Syntheses, Structures, and Polymerization Activities

  Chinese Journal of Structural Chemistry,0254-5861 ,2010.
  Zhu, HP; An, DL; Wang, JJ
  WOS:000279582300017
 • 8.
 • [6,6]-Phenyl-C61-Butyric Acid Methyl Ester/Cerium Oxide Bilayer Structure as Efficient and Stable Electron Transport Layer for Inverted Perovskite Solar Cells

  ACS Nano,1936-0851 ,2018-03-27.
  Fang, Rui(1); Wu, Shaohang(1); Chen, Wei(1); Chen, Weitao(1); Liu, Zonghao(1); Zhang, Shasha(1); Chen, Rui(1); Yue, Youfeng(2); Deng, Linlong(3); Cheng, Yi-Bing(4); Han, Liyuan(5)
  WOS:000428972600033
  EI:20181304967941
  10.1021/acsnano.7b07754
 • 9.
 • [Cu2(bdc)2(bpy)]n/SPES-C mixed matrix membranes for separation of methanol/methyl tert-butyl ether mixtures

  Journal of Membrane Science,0376-7388 ,2014-03-15.
  Han, Guang Lu(1); Zhou, Ke(1); Lai, Ao Nan(1); Zhang, Qiu Gen(1); Zhu, Ai Mei(1); Liu, Qing Lin(1)
  WOS:000330951200004
  EI:20135217145670
  10.1016/j.memsci.2013.11.049
 • 10.
 • [Zn(C7H3O5N)]n &middot nH2O: A third-order NLO Zn coordination polymer with spiroconjugated structure

  Chemical Physics Letters,0009-2614 ,2006-08-04.
  Zhou, Guo-Wei(1); Lan, You-Zhao(1); Zheng, Fa-Kun(1); Zhang, Xin(2); Lin, Meng-Hai(2); Guo, Guo-Cong(1); Huang, Jin-Shun(1)
  WOS:000239555500020
  EI:20063010023522
  10.1016/j.cplett.2006.06.034